Marëndes de scola

La marëndes de scola per l ann 2024/2025 per duta la scoles de Urtijëi vën metù a ji dal Chemun de Urtijëi.

L'iscrizions possa unides fates me online tres la homepage de Chemun scrijan ora i formuleres che n abina sot ai links tlo dessot: 


SCOLA ELEMENTERA:   iscrizion scola elmentera

SCOLA MESANA:    iscrizion scola mesana

ITE Raetia:    iscrizion ITE

Lizeum d'ert Cademia/scola prufesciunela:    iscrizion CADEMIA

Scola elementera y mesana

  • L servisc per la scola elementera y mesana unirà menà te luesc mo da fé ora. I sculeies possa se nuzé de chësc servisc de merdi y de juebia ntan l ann de scola, a condizion che i tol pert sibe danmesdi che domesdi a na lezion o a na atività extrascolastica metuda a ji dala scola nstëssa.

Scoles autes

  • L servisc per la scoles autes unirà menà te luesc mo da fé ora. I sculeies possa se nuzé de chësc servisc dal lunesc al venderdi ntan l ann de scola, a condizion che i tol pert sibe danmesdi che domesdi a na lezion o a na atività extrascolastica metuda a ji dala scola nstëssa.

Chiche ulëssa tò pert ala marëndes de scola muessa se scrì ite nchin ai 30.04.2024. La dumandes che ëssa da rué ite dò chësc termin po mé uni tëutes n cunscidrazion, sce l ie mo lerch assé.

La tarifa per l'ann de scola 2024/2025 a cëria di sculeies (genitori) ie de € 5,10 per cëif.

Davia che i posc' a disposizion per la marëndes ie limitei y possa enghe nia curì duta la dumandes, ie unic laurei ora y dat pro criteres  de partezipazion. I posc' unirà perchël dai via aldò de chisc criteri.

Cumpetënt

LAD