ChemunTlima Urtijëi

Urtijëi ie n ChemunTlima – cie uel pa chël dì?


L program ChemunTlima sustën i chemuns per jì de viers de na politica energetica sustenibla. L team energetich de Chemun lëura ora cun n cunsulënt nia chemunel n valgun mesures per meter ndróva na politica energetica che respeta l ambient y la resorses.

Cie vën pa dant a dut udù dant?

  • planificazion dl svilup y dla cuntreda
  • fabriches chemuneles
  • mubiltà
  • organisazion tl tèritore
  • comunicazion y coperazion.

Cie davania pa l Chemun cun dut chësc?

Fajan pert al program ChemunTlima, dà l Chemun n cuntribut mpurtant per jì de contra al mudamënt dl tlima y per plu giut, sparanien ënghe sui cost. Tl program vën l Chemun premià sciche bront, arjënt y or – te tëmps ulache duc rejona dla cuestions dl tlima, ie chësc n messaje mpurtant per la populazions y ënghe ora di cunfins dl Chemun.

Cie à pa l ChemunTlima Urtijëi bel arjont?

L Chemun de Urtijëi à dal 2018 la zertificazion de ChemunTlima de bront – l Chemun ie perchël sun na bona streda!

Co aprufitei pa ie, coche zitadin de Urtijëi, de chësc?

Na politica energetica sostenibla ie mpurtanta per garantì nosta cualità de vita. Purmpò muessa uni un dé si cuntribut, acioche Urtijëi ie te tëmps plu lonc n Chemun che cëla sun l ambient y l tlima. Perchël ie la sensibilisazion dla populazion n pont mpurtant dl program, p. ej. tres referac, furmazion, cunsulënza, proiec cun mutons y jëuni...

La populazion vën tres ora nfurmeda dla azions y di prugresc dl ChemunTlima.

Co ie pa metù adum l team energetich?

L team energetich ie metù adum dai cumëmbri dla Cumiscion per l Ambient.


Nfurmazions

(te rujeneda taliana)

Comunicazione n. 1 - Impronta ecologica

01_impronta.pdf (0.3 MB)


Comunicazione n. 2 - Earth hour

02_earth_hour_i.pdf (0.31 MB)


Comunicazione n. 3 - Obiettivi di sviluppo sostenibili

03_obiettivi_di_sviluppo_sostenibile.pdf (0.13 MB)